14
 Μαρ 
Την πάνσεπτον εγκράτειαν... π. Κων. Ν. Καλλιανός